Son dakika… 5’inci Yargı Paketi’ni içeren kanun teklifi, Komisyon’da kabul edildi

Teklife tarafından, iş yoğunluğunun veya personel sayısının artı olduğu icra dairelerinde; dairenin uyumlu, uyumlu ve bereketli çalışmasını karşılamak için Yargı Bakanlığınca, icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir “icra başmüdürü” görevlendirilebilecek.

İş yoğunluğunun ya da icra dairesi sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığınca yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir ya da aniden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilecek. Başkanlıkta bir başkan ile yeteri değin başkan yardımcısı bulunacak. Başkan birinci derslik olmuş, başkan yardımcısı ise birinci sınıfa bölünmüş adli yargı egemen ve cumhuriyet savcıları arasından muvafakatleri alınarak Bakanlıkça atanacak. Keza başkanlıkta, yeteri dek icra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra katibi ve memur görevlendirilecek.

Başkanlık, icra dairelerinin gözetim ve denetimlerini yapacak, idari işlerine bakacak, mevzuatla bahşedilen görevleri yerine getirecek. Bu hüküm iflas daireleri ile iflas dairelerinde çalışan görevliler hakkında da uygulanacak.

İcranın geri bırakılması kararında yerel mahkemeye yetki

Uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılan değişiklikle, icranın geri bırakılması kararını verme yetkisi, kanun yolu aşamasına tarafından bölge adliye mahkemesi ya da Yargıtaydan alınarak takibin yapıldığı yer icra mahkemesinde olacak. İcranın geri bırakılması kararının, istinaf ve temyiz aşamaları bakımından ayrı olarak alınması usulü ise muhafaza edilecek.

Bölge adliye mahkemesince istinaf başvurusunun kesin olarak esastan reddine karar verilmesi halinde, alacaklının istemi üstüne, başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenecek.

İstinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin karara aleyhinde temyiz yolunun açık olduğu takdirde icranın geri bırakılması kararının etkisi, temyiz yoluna başvurma süresinin dolmasına kadar devam edecek.

Haczi yapan memur, sicile açıklanmış mallar hariç elde etmek üzere haczettiği malın kıymetini takdir edecek, gerekirse bilirkişiye başvuru edebilecek.

Haczedilmiş fakat muhafaza altına alınmamış mallar satış talebi üstüne muhafaza altına alınacak ya da ihale alıcısına teslime hazırlanmış ayla getirilecek, somurtkan takdirde satmak yapılamayacak.

Sicile belirli motorlu kara araçlarında ise alacaklı, hacizden itibaren altı ay içinde satılmasını isteyebilecek.

Alacaklı ya da borçlu, hacizden itibaren bir yıl içinde haczolunan malın satışını isteyebilecek

Bir taşınır malla ilgili üçüncü şahıs yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mülk muhafaza altına alınmayacak. Ama takibin devamına karar verilmesi halinde mülk muhafaza altına alınabilecek.

Alacaklı ya da borçlu, hacizden itibaren bir sene içinde haczolunan malın satışını isteyebilecek. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı da bu hükme bağlı olacak. Bir takvim zaman içinde satışı istenip de artırma sonucu satışı gerçekleştirilemeyen mahcuz hakkındaki satmak isteme süresi, satış isteyen alacaklı bakımından bir yıllık sürenin sona ermesinden itibaren bir yıl daha uzayacak. Satış talebiyle birlikte değer takdiri ve satış giderlerinin tamamının peşin olarak yatırılması gerekli olacak.

Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından muhafaza, değer takdiri ve satış talebinin birlikte yapılması ve bunlara ilişkin giderlerin tamamının birlikte ve peşin olarak yatırılması gerekli olacak.

Kıymet takdiri ve satış giderlerinin, sicile belirli motorlu kara araçları bakımından ilaveten muhafaza giderinin tamamı, satmak talebiyle birlikte peşin olarak yatırılmazsa satmak talebi vaki olmamış sayılacak.

Satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılan miktarın satmak işlemleri sırasında beceriksiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürü tarafından satmak isteyene 15 günlük süre verilecek ve bu sürede beceriksiz tedarik tamamlanmazsa satmak talebi vaki olmamış sayılacak.

Açıklanmış giderler Adalet Bakanlığınca her sene yürürlüğe konulan tarifede belirlenecek.

Rızaen satmak yetkisinin şartları

Borçlunun borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüdü veya alacaklı ile borçlunun hacizden önce ya da sonra borcun taksitlendirilmesi için yapacakları kontrat nedeniyle icra dairesinde düzenlenecek tutanak ya da kağıt, damga vergisinden istisna olacak.

Teklifle, talebi halinde borçluya, haczedilen malın rızaen satışı amacıyla yetki veriliyor. Borçlu, değer takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde haczedilen malının rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini istek edebilecek. Değer takdiri yapılmadığı durumlarda borçlu da kıymet takdiri yapılmasını isteyebilecek. İcra müdürü, değer takdirinin kesinleşmesinden daha sonra cebri satış işlemlerini durdurarak borçluya 15 jurnal süre verecek. Borçluya bahşedilen sürenin başlangıcından icra mahkemesinin kararına dek geçen sürede alacaklı bakımından satmak isteme süresi işlemeyecek.

Rızai satışta değerinde, malın muhammen kıymetinin yüzde 80’ine karşılık gelen miktarı ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve hem bu miktara ilave olarak bu aşamaya dek bu mahcuz için yapılan peşine düşüp takip masrafları toplamından eksik olamayacak.

Borçluyla anlaşan alıcının, belirlenen bedeli borçluya bahşedilen 15 jurnal vakit içinde dosyaya ödemesi halinde icra müdürü, zorunlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonradan satışın onayı ile malın tahsis ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için dosyayı hemencecik icra mahkemesine gönderecek. Duruşma, en geç 10 gün içinde oluşturacağı analiz sonucunda dosya üzerinden talebin kabulüne veya reddine kesinkes karar verecek. Kabul kararıyla malın mülkiyeti alıcıya geçecek ve bütün hacizler kaldırılarak görev ve teslim işlemleri gerçekleştirilecek. Ret kararı verilmesi halinde yatırdığı değerinde alıcıya iade edilecek.

Elektronik ortamda açık artırmaya ilişkin hükümler

Teklifte, elektronik ortamda açık artırma suretiyle satışa ilişkin hükümler de düzenleniyor. Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılacak. Açık artırmada önerge verme süresi yedi gün olacak.

Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve önerge verme aracılığıyla yapılacak. Önerge verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse kadar görülemeyecek ve bilişim sisteminde gösterilemeyecek.

Teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde birinden ve her halde 100 liradan eksik olamayacak.

Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir öneri verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatını alamayacak.

Açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi halinde açık artırma bir defaya mahsus elde etmek üzere 10 dakika uzatılacak.

Elektronik satış portalında satış işlemlerinin tehlikesiz bir şekilde gerçekleştirilmesini engelleyen ya da elektronik satmak sistemi ile ihale alıcılarının hak ve menfaatlerine zarar veren internet siteleri hakkında, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.

Elektronik satış portalının işleyişini veya güvenliğini tehlikeye sokan ya da satış portalına erişimi engelleyen veya zorlaştıran nitelikte eylemlerde yer alan gerçek ve tüzel şahısların, satmak portalına girişi Adalet Bakanlığınca üç ay süreyle engellenecek. Engelleme işlemi, derhal uygulanmaya başlanacak ve satmak portalının ilgili kişilerin görebileceği bir bölümünde duyurulacak. Bu işleme karşısında, duyuru tarihinden itibaren 15 gün içinde Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca sulh ceza hâkimliğine başvurulabilecek. Başat, başvuruyu çabuk olarak karara bağlayacak. Başvurunun üretilmiş olması ihalenin tamamlanmasını engellemeyecek.

Öneri verme süresi içinde bilişim sisteminin bakımı veya iyileştirilmesi için zorunlu olan işlemler yapılabilecek. Bu işlemler, ihalenin geçerliliğini etkilemeyecek.

Haczedilen malın satışına ilişkin hazırlık işlemleri

Teklifle, haczedilen malın elektronik ortamda satışına ilişkin hazırlık işlemleri de her tarafta belirleniyor.

Buna kadar birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, başlangıç tarihinden minimum 15 gün önce bildiri edilecek. Elektronik satmak portalında yapılacak duyuru, artırmanın bitimine dek erişime açık tutulacak. İkinci artırmanın açılış tarihi, birinci artırmanın bitimi tarihinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde belirlenecek.

İlanın şekli ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra dairesince alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunacak. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu bildiri satmak talebi tarihinde tirajı 50 bin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılacak.

Gazete ile yapılacak ilanlara satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti ve bulunduğu yer, birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı ile artırmaya ilişkin bilgilerin yer aldığı elektronik satış portalı yazılacak. İcra dairesince yapılması zorunlu ilanlar dışarıda, taraflar elektronik satış portalında yer alan duyuru metnini, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla duyuru edebilecek. Oysa hususi mahiyetteki bu ilan devlete ait muameleye tesir etmeyecek.

İlan edilen metinler aralarında farklılık bulunması halinde elektronik satış portalında ilan edilen metin alınacak.

Gazetede veya elektronik satmak portalında ilanı yapılan metindeki hatalar, ihale tarihi değiştirilmeksizin yalnızca elektronik satmak portalında ilanen düzeltilecek. Bu düzeltme ilanı ilgililere keza bildiri edilmeyecek.

Elektronik satış portalında yapılacak ilanda şu hususlar yer alacak:

– Satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, kayda değer vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve varsa görselleri ile artırma şartnamesinde bulunan öteki bilgileri,

– Artırmaya katılabilmek için mahcuzun kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki teminatın satışı yapan icra dairesinin banka hesabına yatırılmasının zorunlu olduğu, teminatın peşin para olması durumunda en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23:30’a dek yatırılması gerektiği,

– Gösterilecek teminatın teminat mektubu olduğu takdirde, artırmaya katılacakların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine dek satışa konu mahcuzun kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve belirsiz banka teminat mektubunu, satışı yapan icra dairesine tevdi etmelerinin gerekli olduğu,

– Delege vasıtasıyla artırmaya katılacakların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki çalışma günü mesai bitimine dek satışı yapan icra dairesine başvuru etmelerinin gerekli olduğu,

– Hisseli satışın olası olduğu hallerde açık artırma konusu malı belirtilmiş paylarla satın elde etmek isteyen karşılıklı alıcıların, en geç artırma süresinin bitiminden önceki çalışma günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine başvuru etmelerinin zorunlu olduğu,

– Satış talep eden ve artırmaya yeralma isteyen alacaklı ile ortaklığın satmak suretiyle giderilmesinde artırmaya yeralma isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine değin satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri halinde alacağın veya ortaklık payının teminatı karşıladığı tedarik kadar kendilerinden teminat alınmayacağı,

– Şartlar yerine gelmişse malın en yüksek önerge verene ihale edileceği,

– Elektronik satış portalında verilecek tekliflerin haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde 50’si ile o malla güvence altına alınan ve satmak isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi artı ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi gerektiği,

– İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması halinde, alınan teminatın iade edilmeyip öncelikle satmak masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben adalet sahiplerine ödeneceği,

– Asgari ihale bedelinin önerge edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde ikinci artırmanın ilk açık artırmadaki koşullar çerçevesinde yeniden yapılacağı,

– İhale alıcısının, satmak bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın elektronik satış portalında bildiri edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerektiği,

– Satışa katılanların bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacakları,

– İhalenin kesinleşmesi üstüne malın tescil ve teslim işlemlerinin yapılacağı.

İhalenin kesinleşmesi üstüne taşınırın ihale alıcısına teslimi ya da sicile belirli malın ihale alıcısı adına tescili, damga vergisi ve katma bedel vergisinin yatırılmasından daha sonra gerçekleştirilecek.

TBMM Yargı Komisyonunda, 5’inci Yargı Paketi’ni taşıyan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değiştirme Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi kabul edildi.

İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikle, cebri icra satışlarının elektronik ortamda yapılmasına paralel olarak haczedilen malların ihale usulü, bununla düzenli hale getiriliyor. Buna göre, birinci ve ikinci ihale, icra müdürü göre, ilanda belirlenen gün ve saatte, haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde 50’si üzerinden başlatılacak. Şartların yerine gelmesi halinde mal, en yüksek teklif verene ihale edilecek.

Artırmanın sona erdiği gün ve saatte şartların bulunması halinde, mal en yüksek öneri verene ihale edilmiş olacak ve malın mülkiyeti ihale alıcısına geçecek. İcra müdürü artırmanın bitmesinden sonraki birincil meslek gününde artırmanın sonucunu belirten bir netice tutanağı düzenleyerek tutanaktaki bilgileri aynı gün satmak portalında bildiri edecek. İhalenin sonucuna ilişkin bu tutanakta, artırmanın ne vakit tamamlandığı, en yüksek teklifi verene malın ihale edildiği, tutanağın ilanından itibaren 7 gün içinde ihale bedelinin ödenmesi gerektiği veya kanundaki şartların yerine gelmemesi nedeniyle ihalenin yapılamadığı hususları belirtilecek.

Satmak talebi, öneri verme başladıktan sonra geri alınamayacak ve teklif verme süresinin bitimine değin borcun ayrıntılarıyla ödenmesi halinde satış durdurulacak.

İcra müdürü, en düşük ihale bedelinin teklif edilmediği, en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmadığı ya da teklif verme süresinin bitiminden önce borcun ödendiği hallerde, ihalenin yapılamadığını veya iptal edildiğini tutanakla tespit edecek. Minimum ihale bedelinin teklif edilmediği ya da en yüksek önerge verenin ihale bedelini yatırmadığı hallerde ikinci artırma, birinci artırmadaki koşullar çerçevesinde daha önce duyuru edilen tarihte başlayacak.

Artırmada, tip çıkmazsa ya da bu maddede yazılmış şartlar gerçekleşmezse alacaklı, önceki satış talebinden kalan satış isteme süresi içinde satış günü verilmesini talep edebilecek. Satış isteme süresi satış talebiyle birlikte duracak ve duran bu vakit, ihalenin yapılamadığına ya da iptal edildiğine ilişkin tutanak tarihinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlayacak.

İcra müdürü, artırma bittikten sonraki ilk iş gününde elektronik satmak portalından kaynaklanan teknik sebeplerle, artırmanın son on dakikası içinde teklif verilemediğini satış portalı kayıtlarından tespit ederse, artırma süresinin bir gün uzatılmasına karar verecek, kararda artırmanın başlayacağı ve biteceği zamanı gösterecek. Bütün bu hususlar satış portalında duyurulacak. Bu durumda artırmanın başlangıç tarihi, artırma süresinin uzatılmasına karar verildiği tarihten itibaren üç günü geçemeyecek. Bu zaman içinde, daha önce en yüksek önerge veren teklifiyle bağlı olacağı gibi yeni istekliler de teminatı yatırmak suretiyle artırmaya katılabilecek.

Taşınır ihalesine ilişkin şartların değişmesi taşınmazlar için de geçerli olacak

Ayrıca taşınmazlar keza de taşınırlarda ihale alıcısı, ihalenin feshi istek edilmiş olsa deha artırma sonuç tutanağının ilanından itibaren 7 gün içinde satış bedelini peşin para ödemek zorunda olacak. Satılan mülk, ihale kesinleşmeden teslim edilmeyecek ve resmi sicilde herif adına tescil edilmeyecek.

Teklifle taşınır malların satışına ilişkin yapılan ihale usul ve esaslarına karşın bir takım şartların değişmesi, taşınmaz mallar için de geçerli olacak.

Elektronik satış portalında yapılacak satmak ilanında, varsa ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin, taşınmaz üzerindeki haklarını 15 gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerekecek. Huysuz halde hakları tapu siciliyle değişmez olmadıkça satmak bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklar ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacak.

Kıymet takdirine ilişkin şikayet eksik icra mahkemesine yapılırsa, icra mahkemesi evrak üstünde inceleme yaparak uygulama tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde yetkisizlik kararı verecek ve masrafını gider avansından karşılamak üzere dosyayı, resen yetkili icra mahkemesine gönderecek. Böylece kıymet takdirine ilişkin şikayetin yetkili mahkemece bir an önce ele alınması sağlanacak.

İhale alıcısının talebi üzerine icra dairesi, satışı yapılan taşınmazda kira sözleşmesine ast olarak oturan kişiye kira bedelini, diğer hallerde ise taşınmazı kullanan kişiye araştırmacı göre tespit edilen aylık uygulama bedelini icra dairesine yatırmasını emredecek. İhtara rağmen belirlenen bedelin icra dairesine yatırılmaması halinde, ilgili hüküm kıyasen uygulanacak ve ambar edilen değerinde ihalenin sonucuna tarafından adalet sahibine ödenecek. Bu Nedenle gerçekte çoğunlukla karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi amaçlanırken, ihale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği konusunda icra dairesine yol gösteriliyor.

İhalenin feshi davasını açabilecek kişiler arasında sayılan “tapu sicilindeki ilgililer”, “devlete ait sicillerdeki ilgililer” olarak genişletiliyor. Sınırlı ayni yargı sahiplerine de bu davayı açabilme imkanı tanınıyor.

Satış isteyen alacaklı, borçlu veya resmi sicilde kayıtlı ilgililerle sınırlı ayni adalet sahiplerinin haricen kalan kişilerce ihalenin feshinin talebi halinde, ihale bedeli üzerinden nispi harç alınacak ve talebin reddi halinde bu harç iade edilmeyecek, ilgili kişilerin olası zararına karşılık olmak üzere ihale bedelinin yüzde 5’i oranında güvence göstermesi şartı aranacak.

İcra mahkemesi bir takım hallerde mahkeme yapmadan karar verebilecek

İhalenin feshi talebi üstüne icra mahkemesi, talep tarihinden itibaren 20 gün içinde duruşma yapacak ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verecek. İhalenin feshi talebinin usulden reddi gereken hallerde mahkeme yapılmadan da karar verilebilecek.

İcra mahkemesi, satmak isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmi sicilinde belirtilmiş olan ilgililer ve sınırlı ayni yargı sahipleri ile pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler dışarıya kalan kişilerce istek edilmesi nedeniyle; satmak isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun devlete ait sicilinde belirtilmiş olan ilgililer ve sınırlı ayni yargı sahipleri dışarıda kalan kişiler bakımından feragat nedeniyle; işin esasına girerek talebin reddine karar verirse ihalenin feshini talep edeni, feshi istenilen ihale bedelinin yüzde 10’una dek para cezasına hükümlü edecek.

Düzenlemede, para cezasına hükümlü edilecek haller açık bir şekilde belirtiliyor. Bu kapsamda ihalenin feshi talebinin, satmak isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmi sicilinde kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri ile pey sürerek ihaleye iştirak edenler dışarıya kalan kişilerce istek edilmesi nedeniyle ya da satmak isteyen alacaklı, borçlu, mahcuzun devlete ait sicilinde belirtilmiş olan ilgililer ve sınırlı ayni adalet sahipleri dışında kalan kişiler bakımından feragat sebebiyle veya işin esasına girilmek suretiyle reddine karar verilmesi halinde ihalenin feshini talep eden, feshi istenilen ihale bedelinin yüzde 10’una kadar para cezasına hükümlü edilecek.

İhale kesinleşmedikçe ve ihale konusu mülk alıcıya teslim edilmedikçe ya da teslime hazır hale getirilmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmeyecek. İhale konusu malın teslim edilemeyeceği veya teslime hazırlanmış hale getirilemeyeceği durumlarda ihale iptal edilerek ihale bedeli alıcısına ödenecek.

İhalenin feshi talebinde bulunulabilecek maksimum sürenin açılış tarihi, ihalenin yapıldığına ilişkin kararın elektronik satış portalında duyuru edildiği tarih olacak.

Taşınmazın ihale alıcısı namına tescil edilmesinden sonra terhis işlemi yapılmadan taşınmaza malik olanlara da terhis talep edebilme hakkı tanınıyor.

Teklifle uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amacıyla, sıra cetvelinin tanzimi üzerine tebligatı alan adalet sahibinin güvence mukabilinde alacağını tahsil edebileceğine ilişkin düzenleme yapılıyor. Böylece güvence mukabilinde alacağı tahsil yapabilmek için sıra cetveline karşısında şikayet ve itiraz aşamasına geçilmesine gerek olmadığı net bir şekilde ortaya konuluyor. öte yandan banka güvence mektubunun “süresiz” olduğu açıklığa kavuşturuluyor.

İhale iyice elektronik ortama alınacak

Kanun teklifiyle İcra ve İflas Kanunu’nda bulunan “çocuk teslimi”, “çocukla kişiye özel münasebet tesisine dair ilamın icrası”, “çocuk teslimine ve çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasında bilirkişi bulundurulması” ve “çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası” başlıklı maddeler yürürlükten kaldırılıyor.

Düzenlemeyle keza “İhalenin feshi ve farkının tahsili” maddesi de yürürlükten kaldırılıyor. Teklifle, açık artırmada en yüksek önerge verilip de süresi içinde ihale bedelinin yatırılmaması halinde alınan teminatın, takip borcu ve satmak masrafları için dosyaya gelir kaydedileceği düzenleniyor.

Teklifle, İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik yapılarak ihalenin tamamen elektronik ortama alınması sağlanıyor. Buna ilişkin mevzuat ile çıkarılması gereken tarife, düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılacak.

Haczedilen malların elektronik ortamda satışına ilişkin hükümlerin uygulanmasına, Adalet Bakanlığınca belirlenen il ya da ilçelerde, buna ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanacak ve en geç bir yılın sonunda ülke genelinde uygulamaya geçilecek. Hükümlerin hangi il ya da ilçede ne süre uygulanacağı Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde duyurulacak. Bu hükümler, uygulamaya geçilen il ve ilçelerde geçiş tarihinden daha sonra haczedilen malların satışında uygulanacak. Uygulamaya geçilmeyen yerlerdeki hacizli malların satışı ile uygulamaya geçildiği halde geçiş tarihinden önce haczedilen malların satışında ise kanun teklifiyle yapılan değişiklikten önceki hükümler uygulanacak.

Çıkarılacak tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önce satmak istek edilmiş olmasına karşın kıymet takdiri ile muhafaza ve satış giderlerinin tamamının yatırılmadığı hallerde tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir sene içinde tarifede belirlenen giderlerin yatırılması gerekli olacak. Bu süre içinde giderler peşin olarak yatırılmazsa satmak talep edilmemiş sayılacak.

İhalenin feshine ilişkin değişiklikler, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleriyle Yargıtayda görülmekte olan ihalenin feshi talepleri hakkında uygulanmayacak. Oysa, ihale bedelinin yüzde 10’una dek para cezasına mahkumiyete ilişkin hüküm görülmekte olan ihalenin feshi talepleri hakkında da uygulanacak. Temyiz kanun yolu incelemesi aşamasında bulunan dosyalar bakımından para cezasının oranına ilişkin değişim, tek başına bozma nedeni yapılamayacak. Yargıtay değişikliği uygulayarak hükmü düzeltebilecek.

TBMM Adalet Komisyonunda, 5’inci Adalet Paketi’ni taşıyan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi. Teklife göre, icra başmüdürlerine ek adalet hizmetleri tazminatı ödenecek.

Buluş ve icra işlemine bağlı olmaksızın hakim veya cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar da yol tazminatı alacak. Keza değişiklikle bu unvanlarda çalışan görevlilere ödenecek yol tazminatının hesaplanmasında başlıca alınan 200 gösterge rakamı 275’e çıkarılacak.

Çocuklara dair düzenlemeler

Türk Uygar Kanunu’nda, çocuğun üstün yararı gözetilerek, bireysel ilişki kurulmasına dair karara tutarsız davranılmasının önlenmesi nedeniyle düzenleme yapılıyor.

Buna kadar, bireysel ilişki kurulmasına dair kararın gerekleri yerine getirilmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet kendisinde olmayan anne ya da babanın talebi üzerine velayet değiştirilebilecek. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara uyarı edilecek.

Çocuk Koruma Kanunu’na, “Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması” başlıklı dördüncü kısım ekleniyor.

Teklife kadar, çocuk teslimi ya da çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair aile mahkemelerince verilen ilam veya önlem kararları, çocuğun üstün yararı başlıca alınarak, Hak Bakanlığınca kurulan adli yardım ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince yerine getirilecek.

Müdürlüklerde müdür, yeteri kadar müdür yardımcısı ve personel ile psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilecek.

Müdürlük bulunmayan yerlerde bu kısım zarfında bulunan görevler, Adalet Bakanlığınca belirlenen hukuk mahkemeleri yazı işleri müdürlüğü kadar yerine getirilecek.

İlam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesinde çocuğun yerleşim yeri müdürlüğü yetkili olacak.

İlam ve tedbir kararları müdürlükçe görevlendirilen psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve kılavuz öğretmen gibi uzmanlar, uzmanın bulunmadığı yerlerde ise öğretmen marifetiyle yerine getirilecek

İlam ve tedbir kararlarını yapmak için müdürlüğün talebi üzerine, valilikler tarafından ulus kurum ve kuruluşlarında görevli, uzmanların yer aldığı bir görevli listesi oluşturulacak. Bu uzmanların yeterli sayıda olmaması halinde öğretmenler de listeye dahil edilecek. Bu listede yer alan bilirkişi ve öğretmenlerin ödev yapacakları yer ve tarihler müdürlükler kadar belirlenecek.

Çocuğun teslimine dair işlemler

Çocuk teslimine dair ilam veya önlem kararları, yükümlüsü tarafından rızasıyla yerine getirilmediği takdirde yargı sahibi, ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesi için müdürlüğe başvurabilecek.

Talebi alan müdürlük, her türlü irtibat vasıtasını kullanarak yükümlüyle irtibata geçecek ve müdürlük kadar belirlenen gün ve saatte hak sahibine teslim edilmek üzere çocuğun belirlenen yere getirilmesini hemencecik bildirecek, bu bildirimin yapıldığını ya da yükümlüyle irtibat kurulamadığını tutanağa bağlayacak.

Sorumlu çocuğu getirmeyeceğini beyan ederse yahut çocuğu belirlenen yere getirmezse müdürlük, anında yükümlüye, çocuğun teslimine dair bir teslim emri gönderecek.

Müdürlüğün belirlediği yere getirilen veya yükümlünün haklı mazereti nedeniyle müdürlükçe alınan çocuk yargı sahibine teslim edilecek.

Sorumlu, emrin gereğini yerine getirmezse çocuk nerede bulunursa bulunsun müdürlük tarafından alınarak yargı sahibine teslim edilecek. Bu halde kolluktan takviye istenebilecek. Kolluk birimleri, şiddet kullanma dahil bu konudaki talepleri derhal yerine getirecek. Çocuğun üstün yararının gerektirdiği hallerde müdürlük, yükümlüyle irtibata geçmeye veya teslim emri tebliğine lüzum olmaksızın bu hükümleri uygulayacak.

Çocuk yargı sahibine teslim edildikten sonra sorumlu haklı bir sebep olmaksızın çocuğu her yerde alırsa hem yeni bir hükme veya yükümlüyle irtibata geçmeye ya da teslim emri tebliğine lüzum olmaksızın çocuk adalet sahibine teslim edilecek.

Çocukla bireysel ilişki kurulması işlemleri

Çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararları yükümlüsü tarafından rızasıyla yerine getirilmediği takdirde hak sahibi, ilam veya tedbir kararının yerine getirilmesi için müdürlüğe başvurabilecek.

Talebi bölge müdürlük, her türlü irtibat vasıtasını kullanarak yükümlüyle irtibata geçecek, ilam veya önlem kararında belirli gün ve saatte, gün ve saat belirtilmemişse müdürlük kadar belirlenen gün ve saatte adalet sahibine teslim edilmek üzere çocuğun müdürlük göre belirlenen yere getirilmesini anında bildirecek, bu bildirimin yapıldığını ya da yükümlüyle iletişim kurulamadığını tutanağa bağlayacak.

Yükümlüyle iletişim kurulmayacak veya mesul çocuğu getirmeyeceğini açıklama ederse yoksa belirlenen yere getirmezse müdürlük, derhal yükümlüye, çocukla bireysel ilişki kurulmasına dair bir teslim emri gönderecek.

Müdürlüğün belirlediği yere getirilen çocuk yargı sahibine teslim edilecek, yargı sahibine ilam veya önlem kararında açıklanmış sürenin bitiminde çocuğu belirlenen yere getirmek zorunda olduğu, çocuğu getirmez veya kendisinden kaynaklanmayan mantıklı sebepler hariç almak üzere geç getirirse disiplin hapsiyle cezalandırılacağı, hakkında suç duyurusunda bulunulacağı hususu tutanağa bağlanarak beyanname edilecek. Çocuk, belirlenen yere getirilmezse yargı sahibi hakkında müdürlük göre kabahat duyurusunda bulunulacak ve müteakip süreç hakkında sorumlu bilgilendirilecek.

Bireysel ilişki kurulmasından daha sonra adalet sahibi göre teslim yerine getirilen çocuğun yükümlüye veya yükümlünün belirlediği kişiye teslimi muhtemel olmazsa çocuk adalet sahibinde bırakılacak. Bu da olası olmazsa müdürlüğün talebi üzerine, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğünce çocuğun geçici olarak barınmasına yönelik tedbirler alınacak.

Mesul haklı mazereti sebebiyle çocuğun müdürlükçe alınmasını istek ederse gerektiğinde adalet sahibi de hazır bulundurulmak suretiyle çocuk müdürlük kadar yükümlüden alınarak hak sahibine teslim edilecek.

Adalet sahibi, emrin yükümlüye tebliğinden sonraki dönemde, teslim saatinden minimum 48 saat önce çocuğu teslim almaya geleceğini müdürlüğe yazılı olarak, elektronik ortamda veya tatbik aşamasında ifade ettiği irtibat kanalıyla bildirecek. Hak sahibinin bildirimde bulunmadığı ya da gelemeyeceğini bildirdiği hallerde bu husus ve çocuğu emirde belirtilmiş yere getirme zorunluluğu bulunmadığı yükümlüye bildirilecek. Bu işlemler tutanak altına alınacak.

İlk aykırılıkta danışmanlık tedbiri

Çocukla bireysel ilişki kurulması işlemlerinin çocuğun üstün yararını koruyacak şekilde yerine getirilebilmesi nedeniyle müdürlüğün önerisi üstüne aile mahkemesince, çocuk, adalet sahibi ya da sorumlu hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasına karar verilebilecek. Yükümlünün teslim emrine birincil tutarsız hareketinde müdürlük sorumlu hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasını aile mahkemesinden istek edecek.

İlam ya da tedbir kararını rızasıyla yerine getirdiğini iddia eden yükümlü, yapılan bildirimin ya da bu bildirim yapılamamışsa gönderilen teslim emrinin haksız olduğunu süresi içinde şikayet yoluyla ileri sürebilecek.

Çocuğun mesken yerinin değişmesi halinde dosya resen ilgili yer müdürlüğüne gönderilecek ve ilgili müdürlük işlemlere kaldığı yerden devam edecek. Bu müdürlük, dosyadaki teslim emri dahilinde sadece teslimin gerçekleştirileceği yeni yeri yükümlüye bildiri edecek. Teslim yeri değişikliği adalet sahibine her türlü irtibat vasıtasıyla bildirilecek.

Hak sahibi ya da teslim yükümlüsü hakkında Ailenin Korunması ve Kadına Karşısında Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca mahremiyet kararı veya diğer bir tedbire karar verilmesi halinde teslim işlemleri bu kararlar dikkate alınarak yerine getirilecek.

Yargı sahibi, teslim emrinin yükümlüye tebliğinden sonraki dönemde, teslim saatinden en az 48 saat önce çocuğu teslim almaya geleceğini müdürlüğe bildirdiği halde haklı bir mazeret olmaksızın birbirini izleyen 2 kez veya bir yılda 3 kez gelmezse müdürlük göre dosyanın işlemden kaldırılmasına ve teslim emrinin hükümsüz ayla gelmesine karar verilecek.

Teslim emrinin tebliğinden sonraki dönemde yükümlü en düşük 1 sene her tarafında emrin gereğini usulüne uygun bir şekilde yerine getirecek ve müteakip dönemde de kişisel ilişki kurulmasına dair mahkeme kararına uygun hareket edeceğini vaat ederse müdürlük, ilgili uzmanın kanaatini de alarak dosyanın işlemden kaldırılmasına ve teslim emrinin hükümsüz hale gelmesine karar verebilecek. Bu karar yargı sahibi ve yükümlüye beyanname edilecek. Yükümlü bu taahhüdünü yerine getirmezse adalet sahibinin talebiyle yükümlüye ilk elden teslim emri beyanname edilecek.

Yorum yapın

SMM Panel