Sokak hayvanları için 81 ile genelge gönderildi! Dikkat çeken Pitbull detayı

Sahipsiz ve tehlikeli hayvanlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, söz konusu hayvanlarla ilgili hazırladığı genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

Sokak hayvanları için 81 ile genelge gönderildi! Dikkat çeken Pitbull detayı

Köpek tartışmasına farklı bir bakış: Tehlikede olan sadece insan canı değil!Köpek tartışmasına öbür bir bakış: Tehlikede olan sadece insan canı yok!

17 MADDELİK YENİ GENELGE

Genelge şöyle:

“Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununda çevre ve çevre sağlığı hizmetleri ile ilgili devir ve sorumluluğu ile belde sakinlerinin mahallî karşılıklı nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunma yetki ve imtiyazı belediyelere tevdi edilmiştir. dahası 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda 9.7.2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler gereğince belediyelerimize gönüllü kuruluşlarla meslek birliği içinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlama, eğitim çalışmaları yapma, ayrıca ilgili belediye meclisinin uygun görmesi halinde hayvan hastanesi kurma görevi verilmiştir.

Bu bakımdan belediyelerimizce son dönemde insan yaşamını tehdit eden sahipsiz ve tehlike talep eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında;

PİTBULL DETAYI

1- 5199 sayılı Kanun uyarınca üretimi, sahiplenilmesi, sahiplendirilmesi, barındırılması, beslenmesi, takas edilmesi, sergilenmesi, armağan edilmesi ve ülkemize girişi, satışı ve reklamı yasaklanmış olan tehlike talep eden hayvanlar (Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully) ile ilgili belediyelerimizce denetimlerin 7/24 esasıyla yapılması; bu hayvanlardan sahiplenilmemiş olanlara ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde el konulması ve belediyelerimizce hayvan bakımevine götürülerek rehabilite edilmesi ve bakımevlerinde tutulması,

Gaziantep'teki pitbull dehşeti sonrası Erdoğan'dan talimat! Doktordan açıklamaGaziantep’teki pitbull dehşeti sonrası Erdoğan’dan direktifler! Doktordan izah etme

2- Risk arz eden bu hayvanlardan 5199 sayılı Kanunda ve Tarım ve Orman Bakanlığının 7.12.2021 tarihli ve 2021/48 sayılı Genelgesinde gösterilen usulde sahiplenilmiş olanlar bakımından ise ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağına kesin suretle uyulmasının sağlanması; bu yasağın ikinci kez ihlalinde ise bu hayvanlara ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde el konulması ve bu hayvanların hayvan bakımevine götürülerek rehabilite edilmesi ve bu bakımevlerinde tutulması,

3- Tehlike arz eden bu hayvanların sahiplerinin kendi istekleri ile en yakın bakımevine bırakılmak istenmesi halinde taleplerinin geciktirilmeksizin yerine getirilerek rehabilite edildikten sonra bakımevlerinde tutulması,

4- Sahipli ya da sahipsiz olması ayrım etmeksizin risk talep eden hayvanlarla ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde denetimlerin sıklaştırılarak herhangi bir mağduriyete ya da suistimale mahal verilmemesi,

5- Hayvan barınaklarına getirilen sahipsiz hayvanların tedavi ve parazit mücadelesinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretlenmesi yoluyla rehabilitasyonunun yapılması,

6- Bakımevlerinde rehabilite edilen hayvanların ilgili veri tabanına kaydedilmesi ve rehabilite edilmeden hiçbirinin alındıkları ortama bırakılmaması,

7- Hemen Şimdi rehabilite edilmemiş sahipsiz köpeklerin, belediyelerce hayvan bakımevlerinde veya geçici ünitelerde kısırlaştırılarak data tabanına kaydedilmesi; geçici ünitelerde yapılan kısırlaştırmalar sonrasında, hayvanların alındıkları ortama bırakılmadan önce sağlıklarına kavuşmaları için zorunlu tedbirlerin alınması,

8- Belediyelerimizin sahipsiz hayvan birleştirme ekibinin çalışması ya da herhangi bir ihbar sonucu sahipsiz hayvanların tespiti halinde bu hayvanların barınaklara götürülmesi, hayvan huzurevi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyelerimizin ise en yakın bakımevine götürüp teslim etmesi,

9- 5199 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca belediyelerin bütçelerinden dağıtmak zorunda olduğu kaynağın sahipsiz hayvanların kısırlaştırma işlemlerinin yürütülmesi amacına karşın kullanılmasına yük verilmesi; konuyla ilgili belirlenen oranlar en düşük oranlar olduğundan belediyelerimizce konunun önemine binaen hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, malî koşul ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak bu payların daha yüksek oranlarda belirlenmesine öncelik verilmesi,

10- Sahipsiz hayvanlardan yiyecek bulmakta zorlananlar için konutlar ve insan ikametine bilerek diğer yerler ile trafik güvenliğini tehdit etmeyecek noktalarda uyumlu olarak hayvanlara yerinde, ivedi bozulmayan yiyecek ve su bulundurulması,

11- Sahipsiz hayvanların beslenmesi nedeniyle, bölgesinde bulunan gıda üretimi ya da tüketimi faaliyetiyle iştigal eden yerlerde oluşan hayvan beslemeye elverişli beslenme maddelerinin toplanarak bunların hayvanların tüketimine uygun hale getirilmesi için zorunlu çalışmaların yürütülmesi,

12- Bakımevlerinde yer alan sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi için ilân panoları ile internet ortamı ve diğer yerinde görülen yayınlama organlarında duyuru yapılması,

13- Sahipsiz hayvanlarla ilgili icra edilecek faaliyetlerde il hayvanları koruma kurulu ile eşgüdüm ve gönüllü kuruluşlarla meslek birliği içinde hareket edilmesine özen gösterilmesi,

14- Hayvan bakımevlerinin kurulması ve işletilmesi ile ilgili bedelsiz taşınmaz tahsisi dâhil Bakanlığımız devir ve yetki alanında kalan hususlarda Bakanlığımızca zorunlu takviye ve huzur sağlanacak olup bu doğrultuda belediyelerimizin süreci Bakanlığımızla meslek birliği içinde yürütmesi,

15- Belediyelerimizce hayvan bakımevlerinin bir an önce yapılması, personelin tedarik edilmesi ve tefrişi ile ilgili varsa eksikliklerin çarçabuk giderilmesi ve hayvan bakımevlerinin bütün kapasitede hizmet vermesinin sağlanması,

16- İlgili Kanunlar ve bu Genelge zarfında kendilerine tevdi edilen tahsis ve sorumlulukları yerine getirmediği veya bunlara aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen belediyelerin hukuki ve/ya da cezai sorumlulukları doğacağından, belediyelerimizce konuyla ilgili devir ve sorumlulukların özenle ve başta yerine getirilmesi,

17- Belediyelerimizce bu genelge hükümlerinin uygulanmasında alınacak tedbirlerle sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanların yaşama hakkının ihlal edilmemesi, bununla beraber son dönemde bu hayvanların sebep olduğu ve insan yaşamını tehdit eden üzücü hadiselerin her yerde yaşanmaması ve vatandaşlarımızın bilhassa çocuklarımızın can güvenliğinin temini nedeniyle bu tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa kuşkusuz mahal verilmemesi,

Hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.”

Yorum yapın

Viski Fiyatları Geçici Mail yks pdf indir antrenmanlarla matematik 1 pdf serway fizik 1 pdf ales çıkmış sorular pdf ilahi sözleri 1984 pdf türkçe pdf minecraft premium satın al ilahi sözleri Selçuk Sport Apk İndir